Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van Elite Benefit Gym ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Elite Benefit Gym en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De belangrijkste voorwaarden van je abonnement op een rijtje

1. De contributie wordt per kwartaal afgeschreven.
2. De afschrijving wordt ieder kwartaal stilzwijgend verlengd.
3. Je kunt eenvoudig switchen tussen onze verschillende sporten.
4. Wil je stoppen, dat kan super eenvoudig: stuur alsjeblieft 1 maand voor het einde van het lopende kwartaal een mailtje naar ivan@elitebenefitgym.com en vermeld je voor- en achternaam en je trainingsgroep. Zo kunnen we het nog ruim voor de volgende afschrijving verwerken in onze administratie.
5. Ben je later met afmelden? No problem, ook dan gaan we het voor je regelen!
6. Je mag je abonnement overdragen aan iemand anders. Graag! Voor CrossFit moet je opvolger wel eerst een basiscursus volgen.
7.Eventueel tegoed kunnen we op je account laten staan of naar je terugstorten. Je mag je tegoed ook opmaken door proef te draaien bij een van onze andere sporten.
8. Je kunt je abonnement tijdens een (langdurige) blessure of ziekte eenvoudig bevriezen en weer activeren als je beter bent. We houden de plek in je favoriete groep maximaal 4 weken vrij. Daarna kom je (indien van toepassing) automatisch op de reservelijst voor de desbetreffende groep te staan.
9.Met je persoonlijke online account kun je zelf eenvoudig een les verplaatsen als je een keer niet in je vaste groep kunt.

Onze uitgebreide voorwaarden

A. Algemeen
1. Bij kinderen tot 18 jaar zijn de ouders verantwoordelijk voor deelname van het kind en het invullen en (digitaal) ondertekenen van dit inschrijfformulier. Deelnemende kinderen en hun ouders worden in deze overeenkomst benoemd als “leden” of het “lid”.
2. Leden van Elite Bene?t Gym mogen geen antecedenten hebben bij Justitie in binnen- of buitenland. Men dient dit op verzoek aan te tonen middels een bewijs van goed gedrag of een aanbeveling van iemand van politie of justitie. Voor leden die beroepshalve al door justitie gescreend zijn geldt dit niet.
3. Wanneer blijkt dat een lid onjuiste gegevens omtrent A1 en/of A2 heeft verstrekt, kan eenzijdig het lidmaatschap door Elite Bene?t Gym worden beëindigd.
4. Elite Bene?t Gym behoudt zich het recht voor om leden welke storend/afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les te verwijderen van de leslocatie. Bij herhaling kan eenzijdig het lidmaatschap door Elite Bene?t Gym worden beëindigd.
5. Elite Bene?t Gym, het (ingehuurde) personeel van Elite Bene?t Gym, samenwerkende partijen, de aangesloten federaties/organisaties en haar trainers/coaches zijn NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële of immateriële schade (b.v. emotionele schade) van goederen of aan leden, noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel, de dood en daaruit voortvloeiende schade. Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij of zijn/haar kind het onderhavige sportonderricht en materiaal gebruik uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. Ondergetekende is zich ervan bewust dat het trainen bij Elite Bene?t Gym en het gebruik van de trainingsmaterialen risico’s met zich mee kan brengen en neemt eventuele vervolgschade, die door het beoefenen van een sportdiscipline bij Elite Bene?t Gym of het beoefenen van andere sportdisciplines (b.v. balsporten of een andere vechtsport) en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met de trainingen bij Elite Bene?t Gym, kan ontstaan, voor eigen risico. Ook zal ondergetekende alle organisaties, federaties en/of hun leiding en coaches, waarbij Elite Bene?t Gym is aangesloten of (incidenteel) mee samenwerkt, vrijwaren voor aanspraken van derde ten deze.
6. Voor eigen veiligheid zijn alle studenten van Elite Bene?t Gym verplicht om een WA-verzekering af te sluiten (Zie B3).

B. Etiquette op de trainingslocatie en daarbuiten
1. Van leden wordt verwacht dat zij zichzelf hygiënisch verzorgen, gedoucht zijn, wondjes afdekken en steeds schone en frisse trainingskleding/materialen dragen.
2. Alle leden van Elite Bene?t Gym dienen elkaar te respecteren. Onaanvaardbaar, ruw of agressief gedrag dat resulteert in letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd en kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap.
3. Indien een lid van Elite Bene?t Gym een ander lid verwondt, dient hij/zij hem/haar zelf naar de eerste hulp te brengen. Eventuele schade/kosten kunnen op de aanstichter verhaald worden (zie A6).
4. Het dragen van sieraden tijdens de training is verboden. Het dragen van bril en contactlenzen is voor eigen risico. Elite Bene?t Gym adviseert om zachte contactlenzen te dragen.
5. Leden mogen de materialen of faciliteiten van Elite Benefit Gym niet misbruiken. Leden zijn aansprakelijk voor nalatige of opzettelijke schade aan eigendommen van Elite Benefit Gym.
6. Ouders zijn verantwoordelijk voor de evt. schade die kinderen (die bij ons trainen of mee komen om te kijken) aan de materialen of faciliteiten toebrengen zoals b.v. tekenen, krassen, vies maken, kwijtmaken of kapotmaken van materialen e.d. Het is voor kinderen (buiten de les om) niet toegestaan om met de trainingsmaterialen te spelen.
7. Leden van Elite Bene?t Gym dienen voor en tijdens de les aan de coach veranderingen in hun gezondheidstoestand kenbaar te maken. Te denken valt aan oude en nieuwe blessures, medicijngebruik, hoofdpijn, misselijkheid enz. Voor eigen veiligheid mag men nooit de trainingslocatie verlaten zonder dit aan de coach mede te delen.
8. Een lid met een astmatische aandoening, waarbij hij/zij gebruik moet maken van een inhalator, dient samen met de coach een plaats af te spreken waar deze bewaard wordt.
9. Het toepassen van de zelfverdedigingsystemen/vechtsporten, die men bij Elite Bene?t Gym leert, buiten de trainingslocatie is alleen toegestaan ter zelfverdediging of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van die perso(o)n(en). Het gebruik van zelfverdediging dient altijd proportioneel te zijn. Het gebruik van zelfverdedigingssystemen/vechtsporten voor kwade doeleinden (b.v. zinloos geweld of pesten op school) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.

C. Betaling van het lidmaatschap
1. De betaling van het lidmaatschap gebeurt driemaandelijks via een automatische incasso. Het lid gaat het lidmaatschap aan voor 3 maanden (kwartaal) met stilzwijgende verlenging van steeds 3 maanden. Het lesgeld wordt steeds op de eerste dag van een nieuw kwartaal afgeschreven. Het is mogelijk om het reeds betaalde lesgeld over te dragen aan een ander lid of een nieuw lid. Een nieuw lid moet wel eerst deze voorwaarden ondertekenen.
2. Voor de tarieven van Elite Bene?t Gym verwijzen we naar onze actuele prijslijst op de website.
3. Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk of per e-mail het liefst 1 maand voor het einde van een kwartaal. Is men later? Geen probleem, ook dan gaan we het regelen. Eventueel tegoed kunnen we op het account laten staan of terugstorten. Een tegoed kan ook opgemaakt worden door een van de andere sportdisciplines bij Elite Benefit Gym te volgen.
4. Leden kunnen hun abonnement tijdens een (langdurige) blessure of ziekte eenvoudig bevriezen en weer activeren als ze beter zijn. Elite Benefit Gym houdt gedurende 4 weken een plek vrij in de groep van het lid. Daarna komt hij/zij (indien van toepassing) automatisch op de reservelijst voor de desbetreffende groep te staan.
5. Indien betaling achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, krijgt het lid vier weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van vier weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid. Wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting kan eenzijdig het lidmaatschap door Elite Bene?t Gym worden beëindigd.
6. De contributie welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Elite Bene?t Gym worden aangepast. Dit gebeurd minimaal ruim voor het eerstvolgende kwartaal. Het lid heeft het recht om de overeenkomst ten minste een maand voor het einde van een kwartaal op te zeggen indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren.

D. Kleding en bescherming
1. Om te voorkomen dat een lid verkeerde materialen en/of kleding aanschaft, raden wij aan om dit in overleg met de coach van Elite Bene?t Gym te doen.
2. Voor zelfverdediging/vechtsporten is een kruisbeschermer en gebitsbeschermer aan te raden.
3. Voor het kiezen van de juiste schoenen, kan men het beste even overleggen met een coach van Elite Benefit Gym. Hier alvast wat tips; De beste keuze is een schoen zonder demping/platte zolen en met voldoende bewegingsvrijheid voor de tenen. Schoenen mogen niet buiten zijn gedragen en mogen niet afgeven. Witte schoenzolen zijn niet altijd geschikt, non-marking zolen wel. Elite Benefit Gym heeft goede ervaringen met de CrossFit schoenen van Reebok.
4. Tijdens onze kinderlessen (behalve bij Kids CrossFit) dragen kinderen geen schoenen en hebben ze allemaal hetzelfde tenue aan. Dit tenue kan men (uitsluitend) bij Elite Benefit Gym aanschaffen.
5. Restitutie van kleding of materiaal wordt niet verleend.

E. Vakanties
1. Voor alle kids-lessen hanteert Elite Bene?t Gym dezelfde feestdagen en vakantieperioden als de basisscholen van Schijndel. Er worden dan geen kids-lessen gegeven. De kids-tarieven van Elite Bene?t Gym zijn gebaseerd op +/- 4 lesweken per maand. Bovengenoemde vakantie- en feestdagen worden gecompenseerd door de maanden met vijf lesweken.
2. Voor de zelfverdedigingslessen (volwassenen) plant Elite Benefit Gym tijdens een vakantieperiode (behalve in de zomervakantie) meestal wel een ‘vakantieles’ in.
3. Voor de CrossFit/StrongFit lessen komen alleen de lessen op feestdagen te vervallen. In de zomervakantie (rondom de bouwvak) wordt er een aangepast zomerrooster ingepland zodat eventuele thuisblijvende leden toch door kunnen trainen.
4. Elite Benefit Gym behoudt zich het recht voor om geplande lessen uit te stellen of te annuleren zonder enige terugbetaling of compensatie in verband met officiële feestdagen, vakantietijd, wegens een gebrek aan deelnemers, een opleiding/cursus of de ziekte van een coach, overmacht, onvoorziene omstandigheden of andere gebeurtenissen buiten de redelijke controle van Elite Benefit Gym.
5. Voor de exacte vakanties en feestdagen per doelgroep vind je een overzicht op de website.

F. Fotomateriaal
Leden kunnen bij inschrijving via Sportbit Manager al dan niet toestemming geven aan Elite Benefit Gym om foto’s en/of videobeelden van groepen en/of individuen te gebruiken voor (online) promotionele doeleinden.

G. Videomateriaal
(Toekomstige) camera’s binnen Elite Benefit Gym hangen er ter preventie van criminele activiteiten en slaan maximaal 72 uur videobeelden op. Het beeldmateriaal kan en mag alleen worden gebruikt om potentiële criminele activiteiten op te lossen.

H. Overig
1. Elite Bene?t Gym behoudt zich het recht voor om de lestijden/-dagen te wijzigen.
2. De kosten voor eventuele examens zijn opvraagbaar bij de coaches.
3. Het is voor leden en ouders verboden om niet leden van Elite Bene?t Gym te trainen of technieken te leren!
4. Zonder schriftelijke toestemming van Ivan Viguurs is het niet toegestaan om documenten (zoals b.v. leskaarten/handboeken), teksten, foto- en ?lmmateriaal te kopiëren, fotograferen, digitaal op te slaan of te delen met derden. Elite Bene?t Gym is een geregistreerd handelsmerk met alle juridische rechten van dien.
5. Door zijn/haar inschrijving gaat het lid of gaan de ouders akkoord met deze algemene voorwaarden, de huisregels en privacyverklaring van Elite Bene?t Gym.